Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní.

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom dome).

Správca dane

Správu dane z nehnuteľností vykonáva obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza.

Praktická rada: Správu tejto dane v Bratislave vykonáva mesto (teda nie mestská časť).

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Praktická rada: Ak teda nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. napr. v r. 2008, daň platíte od 1. 1. 2009. To isté platí aj pre nadobudnutie nehnuteľnosti 1. 1. 2009. Ak teda dôjde k zmene vlastníka, napr. kúpnou zmluvou, k 30. 4. (v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri), daň za celý tento rok platí ešte predávajúci. Kupujúci platí daň počnúc 1. 1. nasledujúceho kalendárneho roka.

Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmenyskutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Fyzická alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dnikeďtieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Praktická rada: Ak teda nadobudnete (alebo i predáte, darujete a pod.) nehnuteľnosť napr. 1. 3. 2007, ste povinný oznámiť správcovi dane do 30 dní od tohoto dátumu túto skutočnosť (lehota začína plynúť nasledujúcim dňom – v tomto prípade 2. 3. 2007), hoci daň budete platiť až od r. 2008. Neoznámenie zmien sa sankcionuje.

Oslobodenie od dane

Od dane sú oslobodené:

  • pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane, a pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve alebo v správe mestských častí v Bratislave a Košiciach,
  • pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
  • pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie, alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správeSlovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkvínáboženských spoločnostíregistrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace stredným školám, učilištiam, strediskám praktického vyučovania a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov alebo školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských školských úradov,
  • pozemky, stavby a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

Daňové priznanie

Daňovník (t. j. osoba, ktorá má daňovú povinnosť – viac je uvedené pri jednotlivých druhoch dane z nehnuteľností) je ho povinný podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Praktická rada: Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa považuje napr. zmena druhu pozemku, zmena výmery pozemku pri postavení stavby, vybudovanie prístavby a pod.,nepovažuje sa za ne ale zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Daňovník nie je povinný podať daňové priznanie, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa prvých dvoch bodov (t. j. je vo vlastníctve obce alebo iného štátu – pozri vyššie).

Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiťsprávcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov; v tomto prípade priznanie podáva jeden z manželov.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať. Ak priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, oslobodenie od dane alebo zníženie dane sa pri výpočte dane zohľadní u toho spoluvlastníka, ktorý spĺňa podmienku na oslobodenie od dane alebo zníženie dane.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.

Vyrubenie dane

Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

Správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení určiť, že daň nižšiu ako 3 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Platenie dane

Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Praktická rada: V roku 2009 bude povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. 1. 2009, na základe ktorého vám správca dane vyrubí daň. Podľa zákona je takto vyrubená daň splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, ktorý sa doručuje do vlastných rúk. Podrobnosti o spôsobe zaplatenia dane a splatnosti dane by mali byť stanovené v platobnom výmere.

Na internetových stránkach svojich obcí a miest nájdete konkrétne všeobecné zaväzné nariadenia, ktoré stanovujú podrobnosti týkajúce sa platenia daní z nehnuteľností, najmä ročnú sumu dane pre občanov a firmy tvoriacu hranicu, ktorá určuje, či je daň splatná naraz alebo ju môžete zaplatiť v splátkach.

ZDROJ: Ústredný portál verejnej štátnej správy https://portal.gov.sk

Všetko o miestnej dani z nehnuteľnosti

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *